Ochrona dróg oddechowych

Podstawowym kryterium prawidłowego wyboru ochrony układu oddechowego jest obszar zastosowania i występujące tam cząstki i gazy. Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed pyłami i substancjami chemicznymi należy do środków związanych z największym ryzykiem utraty zdrowia.

Osoba dorosła oddycha dziennie około 25 000 razy, to ok. 18 do 20 oddechów na minutę. Czyste powietrze jest niezbędne do zachowania zdrowia i życia. Jednak zazwyczaj doceniamy jego znaczenie dopiero wtedy, gdy nie ma go w wystarczających ilościach lub jest obciążone bądź zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Takie substancje niebezpieczne mogą występować w różnych procesach podczas pracy. Są to bardzo drobne cząsteczki, gazy lub pary. Jeśli przedostaną się one do błon śluzowych lub płuc, działają szkodliwie na organizm, a w najgorszym przypadku mogą nawet doprowadzić do śmierci. Spowodowane jest to tym, że wchłanianie do organizmu niebezpiecznych substancji chemicznych może spowodować wiele chorób groźnych dla zdrowia i życia.

Czym jest właściwa ochrona układu oddechowego?

W tej kategorii zgromadzone są środki bezpieczeństwa mające na celu wyeliminowanie wszystkich niekorzystnych czynników i zabezpieczenie dróg oddechowych pracownika.

Podstawowe warunki, które musi spełniać powietrze, którym oddycha pracownik to:

  • stężenie poszczególnych substancji w zakresie dopuszczalnych norm,
  • temperatura powietrza w zakresie dopuszczalnym dla normalnego funkcjonowania człowieka,
  • zawartość tlenu na poziomie przekraczającym 17%.

Sprzęt ochronny układu oddechowego, obejmujący na przykład maski BHP, które stanowią podstawową ochronę przed poważnymi zagrożeniami życia oraz zdrowia pracownika jest nieodzowną częścią środków ochrony indywidualnej. Praca na budowie albo w niektórych gałęziach przemysłu, na przykład w przemyśle wydobywczym czy związanym z przetwórstwem drzewnym często naraża pracowników na kontakt z pyłem lub z innymi czynnymi substancjami drażniącymi czy szkodliwymi dla ludzkiego układu oddechowego. Nawet stosunkowo niedługa ekspozycja dróg oddechowych na pył, kurz lub inne agresywne czynniki bez odpowiedniego zabezpieczenia może narazić pracownika na poważne konsekwencje zdrowotne. W skrajnych przypadkach może prowadzić do długotrwałego, a nawet trwałego uszczerbku na zdrowiu, jak również skutkować utratą życia. Zgodnie z wymogami BHP, w miejscach, gdzie powstaje pył, wymagane są przeciwpyłowe maski BHP. Dzięki niemu zabezpiecza się wrażliwy układ oddechowy. 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Ochrona przed gazami kwaśnymi

Jaką ochronę dróg oddechowych wybrać?

Przed dobraniem odpowiedniego środka ochrony dróg oddechowych, konieczne jest zmierzenie NDS, czyli wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia pyłu. Dla prawidłowej ochrony zaleca się użytkowanie masek oraz półmasek z odpowiednio dobranymi filtrami. Stosowane filtry charakteryzują się różną skutecznością zatrzymania pyłu. Wyróżniamy trzy typy filtrów stosowanych w półmaskach oraz maskach w ramach środków indywidualnej ochrony przeciwpyłowej:


Typ P1

Ochrona dróg oddechowych, stosowana do absorpcji dużych cząstek stałych wchodzących w skład pyłów, gazów, dymów i mgieł w stężeniu do 4 NDS. Filtry te znalazły zastosowanie zwłaszcza w przemyśle spożywczym, rolniczym i drzewnym, a także w cementowniach czy kamieniołomach.

Typ P2

Stosowany do ochrony dróg oddechowych przed nietoksycznymi i średniotoksycznymi pyłami w stężeniu nieprzekraczającym 10 NDS np. pyły miedzi, baru, azbestu, wanadu, tytanu, ołowiu, chromu, manganu, a także pyły węglowe z krzemionką i drewna oraz przed rozpylonym kwasem siarkowym i fluorowodorowym.

Typ P3

Środki ochrony dróg oddechowych stosowane do ochrony przed pyłami toksycznymi. Filtry te znalazły zastosowanie w miejscach o dużym stężeniu bardzo drobnego pyłu występującego w tzw. fazie respirabilnej, czyli podczas lutowania i spawania, a także tam gdzie występuje pył zawierający antymon, arsen, beryl, kadm, kobalt i nikiel oraz rad i inne cząstki promieniotwórcze. Istnieje możliwość zastosowania filtrów tego typu w produktach takich jak półmaski bądź maski ochronne z wymiennymi filtrami.

Nie wiesz co wybrać?

Zostaw numer telefonu, oddzwonimy i sprawdzimy czy możemy pomóc Ci w doborze właściwych środków ochrony.

Podaj poprawny e-mail.
×